Pracownia badań psychotechnicznych

Tytuł Nazwisko i Imię Cena za konsultację Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
mgr Świątkowska Beata CENNIK   16:00-19:00   11:00-16:00  
Uwaga: Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie wizyty telefonicznie lub osobiście!
Grafik pracy lekarzy przedstawiony powyżej ma jedynie charakter poglądowy. Nie uwzględnia on również zmianzwiązanych z urlopami lekarzy, zastępstwami i innymi nieprzewidzianymi okolicznościami.

 
Pracownia Psychologiczna
oferuje usługi z zakresu badań psychotechnicznych  dla wszystkich działań i stanowisk pracy
o wysokim stopniu ryzyka, a także  wymaga-jących szczególnych predyspozycji psychofizycznych. Posiadamy zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzą-cych pracownie psychologiczne Marszałka Województwa Mazowieckiego nr NI.I.II.RP-040/08.

Badania przeprowadza psycholog mgr Beata Świątkowska posiadająca niezbędnie kwalifikacje
i wymagane uprawnienia do wykonywania:
- badań osób posługujących się bronią
- badań kierowców
- badań w zakresie medycyny pracy

Oferujemy pełen zakres badań kwalifikacyjnych oraz profilaktycznych badań psycho-logicznych w ramach medycyny pracy
i psychologii transportu.

Przeprowadzamy badania:
- kierowców i kandydatów na kierowców w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy, wykonujących przewóz osób lub towarów;
- kierowców pojazdu uprzywilejowanego
- kierowców skierowanych na badania na wniosek lekarza, jeżeli w wyniku ba-dania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego;
- kierowców, w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów karnych, osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu;
- instruktorów i  kandydatów na instruktorów nauki jazdy;
- egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów nauki jazdy;
- inspektorów  transportu drogowego.

Badania operatorów maszyn, urządzeń i sprzętu budowlanego:
- operatorów wózków jezdniowych, widłowych;
- operatorów suwnic;
- operatorów sprzętu budowlanego i maszyn drogowych;
- operatorów maszyn w ruchu;
- osób pracujących na wysokości ( w budownictwie, energetyce)
- na stanowiska pracy wymagające pełnej sprawności psychoruchowej;
- na inne stanowiska pracy wymagające specjalistycznych badań psychologicznych

Badania  osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, a także badania osób ubiegających się lub posiadających prawo pracy przy wy-twarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.


Badania  osób wykonujących zawody prawnicze:
- sędziów;
- prokuratorów;
- komorników i asesorów komorniczych;
- syndyków;
- zawodowych i społecznych kuratorów;
- badania przeprowadzane w celu oceny zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych;
- badania osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej.

Pracownia wyposażona jest w  zestaw testów psychologicznych oraz nowoczesny sprzęt pomiarowo-kontrolny, który umożliwia prowadzenie badań według obowiązują-cej metodyki badań psychologicznych i aktualnych standardów.

Badanie psychotechniczne jest specyficznym badaniem badającym  funkcje psychofi-zyczne, na które mają wpływ różne czynniki, dlatego ważne jest, aby:
- w dniu poprzedzającym badanie nie spożywać alkoholu ani innych środków psychoaktywnych;
- przyjść wypoczętym i wyspanym.

Ponadto należy zabrać ze sobą:
- dokument potwierdzający  tożsamość;
- prawo jazdy (w przypadku kierowców, jeśli nie zostało zatrzymane);
- okulary bądź soczewki kontaktowe- jeśli używamy;
- skierowanie na badanie psychologiczne wystawione przez pracodawcę, lekarza lub inny podmiot kierujący- jeśli zostało wystawione;
- dane do wystawienia rachunku  (w przypadku skierowania wydanego przez pra-codawcę)

Badanie trwa około  1,5 godziny i zakończone jest omówieniem uzyskanych wyników oraz wydaniem odpowiedniego orzeczenia.